Regulamin Cmentarza Parafialnego w Klembowie  1.  CMENTARZ RZYMSKOKATOLICKI W KLEMBOWIE jest cmentarzem wyznaniowym Kościoła Katolickiego, przeznaczonym do pochówku wiernych Parafii i innych osób w tym spoza Parafii, które wyrażą wolę pochowania na nim z poszanowaniem jego charakteru. Kościół Katolicki pełni na nim swą misję i sprawuje kult publiczny w granicach wyznaczonych przez prawo kościelne, a potwierdzonych przez prawo powszechne, w szczególności przez Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską.
  2. Właścicielem Cmentarza jest PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. KLEMENSA P.M. W KLEMBOWIE, na której spoczywa obowiązek zachowania katolickiego charakteru cmentarza i jego utrzymania zgodnie z przeznaczeniem
  3. Czynności zarządu i bieżącą administrację wykonuje Zarządca Cmentarza Parafii – Proboszcz Parafii, działający w imieniu i na rzecz Parafii.
  4. Sprawy związane z pochówkiem zmarłych oraz innymi czynnościami wykonywanymi na cmentarzu należy załatwiać w kancelarii parafialnej.
  5. Wobec osób nie stosujących się do Regulaminu będą stosowane środki prawne i administracyjne.
  6. Każdy grób na cmentarzu katolickim powinien być oznaczony czytelną tabliczką z imieniem i nazwiskiem oraz z datą śmierci.
  7. Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do poszanowania świętości miejsca, zachowania ciszy i szacunku należnego osobom zmarłym oraz dbania o czystość i porządek.
  8. Zarządca cmentarza Parafii nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, czynników atmosferycznych, dzikich zwierząt, kradzieży i aktów wandalizmu.
  9. Na terenie cmentarza zabrania się:
   • zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,
   • zanieczyszczania terenu wokół grobów, niszczenia zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych,
   • przebywania w stanie nietrzeźwym, spożywania napojów alkoholowych, palenia papierosów,
   • wprowadzania zwierząt,
   • wyrzucania prywatnych śmieci do cmentarnego śmietnika,
   • samowolnego ustawiania ławek, ogrodzeń, kostki brukowej, sadzenia drzew i krzewów. Podjęcie takich działań bez uzyskania zgody Zarządcy będzie skutkować przywróceniem stanu pierwotnego poprzez usunięcie bezprawnie ustawionych ławek, posadzonych drzew, krzewów,
   • wjeżdżania pojazdami mechanicznymi bez zgody Zarządcy Cmentarza Parafii,
   • usuwania lub niszczenia tablic i napisów znajdujących się na grobach,
   • zabierania wszelkiego rodzaju roślin, wiązanek i zniczy z cudzych grobów,
   • samowolnego wykonywania prac budowlanych, kamieniarskich i renowacyjnych
   • wrzucania elementów starego pomnika do cmentarnego śmietnika, zakopywania w grobie bądź ich porzucania na terenie cmentarza lub przy cmentarzu.
  10. Zabrania się wrzucania gruzu i odpadów po robotach kamieniarsko – budowlanych do pojemników ustawionych na cmentarzu lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie. Firma wykonująca usługę ma obowiązek wywieźć z cmentarza gruz powstały w wyniku remontu lub likwidacji grobu.
  11. Każde miejsce pochówku, powinno mieć dysponenta. Dysponent grobu uprawniony jest do podejmowania wszelkich decyzji dotyczących grobu.
  12. Dokumentem potwierdzającym prawo do dysponowania grobem jest imienny akt grobu, wystawiony dysponentowi przez Zarządcę Cmentarza.
  13. Środki na utrzymanie cmentarza pozyskiwane są z opłat cmentarnych. Wpływy są przeznaczone na funkcjonowanie i utrzymanie cmentarza oraz inwestycje cmentarne, a także koszty wywozu i składowania śmieci, utrzymania porządku na cmentarzu, na opłaty za wodę, ubezpieczenie cmentarza.
  14. Zarządca Cmentarza Parafii potwierdza pobranie opłaty odpowiednim dokumentem.
  15. Na wszystkie prace wykonawcy winni mieć pisemne pozwolenie wydane przez Zarządcę Cmentarza Parafii.
  16. Groby mogą być likwidowane na wniosek dysponenta grobu po 20 latach od ostatniego pochówku lub przez Zarządcę Cmentarza Parafii w związku z wygaśnięciem terminów rezerwacji i prolongat.
  17. Z zakresu czynności związanych z likwidacją grobu sporządza się protokół