Sakrament Chrztu świętego

 

Jezus Chrystus ustanowi sakrament chrztu słowami: „nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28, 19-20).

Konieczności przyjmowania chrztu domaga się Pan Jezus, który powiedział:

„Kto wierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie wierzy, będzie potępiony” (Mk 16, 16). Powiedział też: „Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha Świętego, nie może wejść do Królestwa Bożego” (J 3, 5).

Chrzest jest to pierwszy i najistotniejszy sakrament (bez tego sakramentu nie można przyjąć pozostałych sakramentów).


Chrzest:

 • gładzi grzechy,
 • daje życie nadprzyrodzone (łaska uświęcająca),
 • czyni nas członkami Kościoła katolickiego,
 • daje udział w kapłaństwie Chrystusa.


 
Zgłoszenie Chrztu św.:

Rodzice chcący dokonać chrztu dziecka w naszej parafii, powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej co najmniej miesiąc przed planowanym terminem.


Czas udzielania Chrztu św.:

W parafii pw. św. Klemensa P.M. w Klembowie sakrament Chrztu świętego jest udzielany w każdą niedzielę, oprócz I Niedzieli miesiąca, podczas Mszy świętej o godz. 1200.

W pierwszy dzień Bożego Narodzenia i w Wielkanoc chrzty odbywają się podczas Mszy świętej o godz. 1200.


Dokumenty potrzebne do spisania aktu chrztu:

   1.     Akt urodzenia dziecka z USC.

   2.     Dane o rodzicach chrzestnych /imiona, nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania. Rodzice chrzestni dziecka mieszkający na terenie innych parafii potrzebują zaświadczenie, że są praktykującymi katolikami. Zaświadczenia te otrzymuje się w kancelarii parafialnej swojej parafii.

   3.     Potwierdzenie odbytej spowiedzi.

   4.     Udział w konferencji przedchrzcielnej rodziców dziecka i rodziców chrzestnych.

Fotograf winien posiadać licencję, ukończony szkolenie liturgiczne dla fotografów i operatorów kamer, którzy zajmują się dokumentowaniem uroczystości religijnych


Katecheza przedchrzcielna:

Bezpośrednie przygotowanie połączone z Katechezą chrzcielną dla rodziców i kandydatów na rodziców chrzestnych, naszych parafian odbywa się w pierwszą środę miesiąca o godz. 1930.  

Rodzice dziecka oraz kandydaci na chrzestnych, nasi parafianie zobowiązani są do uczestnictwa w konferencji.

Np. Jeżeli jest chrzest w niedzielę, 16 czerwca, to rodzice jak i rodzice chrzestni są zobowiązani do wzięcia udziału w katechezie przedchrzcielnej w pierwszą środę czerwca o godz. 1930.

W przypadku dzieci spoza naszej parafii – pozwolenie swojego proboszcza na chrzest.


Co jest potrzebne do Chrztu św.?

 • świeca chrzcielna
 • biała szata


W czasie chrztu dziecko powinna trzymać matka szczególnie w trzech momentach (główka dziecka na prawej ręce):

 • podczas obrzędów wstępnych
 • podczas samego momentu chrztu
 • podczas błogosławieństwa


Rodzice dziecka

Przed Chrztem dziecka rodzice są zobowiązani do wysłuchania nauki przed chrzcielnej. Powinni również przystąpić do Sakramentu Pokuty, a podczas Mszy Świętej chrzcielnej do Komunii Świętej.

Po udzieleniu Chrztu, rodzice dziecka wdzięczni Bogu i wierni podjętym zadaniom, mają obowiązek zapoczątkowane na Chrzcie nowe życie rozwijać przez:

 •   chrześcijańskie wychowanie w rodzinie,
 • nauczyć dziecko modlitwy,
 • posyłać na katechizację,
 • przygotować do Bierzmowania,
 • przygotować do uczestnictwa w Eucharystii.


Rodzice chrzestni

W myśl kan. 874 Kodeksu Prawa Kanonicznego, rodzicami chrzestnymi mogą być osoby wyznania rzymskokatolickiego, które:

 • ukończyły 16 rok życia,
 • przyjęły sakrament bierzmowania,
 • są praktykującymi katolikami, znanymi w swojej parafii,
 • prowadzą życie zgodne z wiarą, czyli żyją albo w związku małżeńskim sakramentalnym, albo jako osoby niezwiązane nieformalnym związkiem.


Zgoda na bycie rodzicem chrzestnym/chrzestną w innej parafii
Osoba, która będzie rodzicem chrzestnym w innej parafii jest również zobowiązana do uczestnictwa w katechezie przedchrzcielnej w stosownym terminie. Na podstawie odbytej katechezy zostanie wydane zaświadczenie.


Dziecko powyżej 7 roku życia przygotowuje się do chrztu jak osoba dorosła, natomiast sam chrzest poprzedza odpowiednie przygotowanie dziecka, zaproponowane przez duszpasterza w rozmowie z rodzicami.

Przebieg Chrztu św.

W dniu chrztu, rodzice i chrzestni wraz z dzieckiem udają się do zakrystii 15 minut przed rozpoczęciem liturgii. Mogą wtedy dostarczyć brakujące dokumenty (np. zaświadczenia rodziców chrzestnych) i dokonać podpisów w księdze chrztów. Najlepiej powyższą formalności dopełnić przed Chrztem św.

Zajmują miejsce w pierwszym rzędzie.

Msza święta z udzieleniem chrztu św. rozpoczyna się niedaleko drzwi wejściowych kościoła (od Wielkanocy).

Obrzędy wstępne wyrażają to, co dokonuje się w chwili przyjęcia sakramentu chrztu, a mianowicie wprowadzenie do wspólnoty Kościoła.


Po znaku krzyża i pozdrowienia następuje dialog księdza z rodzicami i chrzestnymi:

Ksiądz: Drodzy Rodzice, jakie imię wybraliście dla swojego dziecka?

Rodzice głośno odpowiadają: imię dziecka np. Henryk, Krystyna.

Ksiądz: O co prosicie Kościół Boży dla N.?

Rodzice: O chrzest.

Ksiądz: Prosząc o chrzest dla Waszego dziecka przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania go w wierze, aby zachowując Boże przykazania, miłowało Boga i bliźniego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Czy jesteście świadomi tego obowiązku?

Rodzice: Jesteśmy świadomi.

Następnie ksiądz zwraca się do rodziców chrzestnych.

Ksiądz: A Wy, rodzice chrzestni, czy jesteście gotowi pomagać rodzicom tego dziecka w wypełnianiu obowiązku?

Rodzice chrzestni: Jesteśmy gotowi.

Następnie ksiądz zwraca się do chrzczonego dziecka:

Ksiądz: N., Kościół Boży przyjmuje Cię z wielką radością. Ja zaś w imieniu tej wspólnoty znaczę Cię znakiem Krzyża, a po mnie naznaczą Cię tym samym znakiem Chrystusa Zbawiciela twoi rodzice i chrzestni.

Ksiądz podchodzi do dziecka i kreśli mu na czole znak krzyża.

Zaraz po nim, ten sam gest wykonują najpierw rodzice, a następnie rodzice chrzestni.

Po wykonaniu znaku krzyża, ksiądz z rodzicami, chrzestnymi i dzieckiem wyruszają procesyjnie w stronę ołtarza, po czym wszyscy zajmują wyznaczone miejsca. Rodzice i chrzestni powinni udać się do pierwszego rzędu (od strony zakrystii).

Po homilii następuje dalszy obrzęd chrztu.

Ksiądz rozpoczyna odmawianie modlitwy egzorcyzmu, następnie modlitwę poświęcenia wody lub dziękczynną. Po odmówieniu modlitw ksiądz zwraca się do rodziców:

Wyrzeczenie się zła  
Ksiądz: Drodzy rodzice i chrzestni. Przyniesione przez was dziecko otrzyma z miłości Bożej przez sakrament chrztu nowe życie z wody i z Ducha Świętego. Starajcie się wychować je w wierze tak, aby zachować w nim to Boże życie od skażenia grzechem i umożliwić jego ustawiczny rozwój. Jeśli więc, kierując się wiarą, jesteście gotowi podjąć się tego zadania, to wspominając swój własny Chrzest, wyrzeknijcie się grzechu i wyznajcie wiarę w Jezusa Chrystusa. Jest to wiara Kościoła, w której wasze dziecko otrzymuje chrzest.

Ksiądz: Czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?

Rodzice i Chrzestni: Wyrzekamy się.

Ksiądz: Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby was grzech nie opanował?

Rodzice i Chrzestni: Wyrzekamy się.

Ksiądz: Czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?

Rodzice i Chrzestni: Wyrzekamy się.

Wyznanie wiary

Ksiądz: Czy wierzycie w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?

Rodzice i Chrzestni: Wierzymy.

Ksiądz: Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiadł po prawicy Ojca?

Rodzice i Chrzestni: Wierzymy.

Ksiądz: Czy wierzycie w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?

Rodzice i Chrzestni: Wierzymy.

Ksiądz: Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą, w Chrystusie Panu naszym.

Wszyscy: Amen.

 

Chrzest

Ksiądz zaprasza rodziców i chrzestnych, aby podeszli do ołtarza i prosi o powtórzenie imienia dziecka. Następnie pyta się rodziców i chrzestnych:

Ksiądz: Czy chcecie, aby [N] otrzymał(a) chrzest w wierze Kościoła, którą przed chwilą wspólnie wyznaliśmy?

Rodzice i Chrzestni: Chcemy.

Ksiądz chrzci dziecko, mówiąc:   [N], ja ciebie chrzczę w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Po chrzcie dziecka uczestnicy wypowiadają lub śpiewają aklamację:

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

 

Obrzędy wyjaśniające

Namaszczenie Krzyżmem świętym

Ksiądz: Bóg wszechmogący, Ojciec naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który cię uwolnił od grzechu i odrodził z wody i z Ducha Świętego, On sam namaszcza ciebie krzyżmem zbawienia, abyś włączony(a) do ludu Bożego, wytrwał(a) w jedności z Chrystusem Kapłanem, Prorokiem i Królem na życie wieczne.  

Wszyscy: Amen.

 

Włożenie białej szaty

Ksiądz: [N] stałeś(aś) się nowym stworzeniem i przyoblekłeś(aś) się w Chrystusa, dlatego otrzymujesz białą szatę. Niech twoi bliscy słowem i przykładem pomagają ci zachować godność dziecka Bożego nieskalaną aż po życie wieczne.

Wszyscy: Amen.

 
Wręczenie zapalonej świecy

Ksiądz: Przyjmijcie światło Chrystusa.

Następnie przedstawiciel każdej rodziny (np. ojciec lub chrzestny), zapala świecę swego dziecka od paschału.

Potem ksiądz mówi: Podtrzymywanie tego światła powierza się wam, rodzice i chrzestni, aby wasze dzieci, oświecone przez Chrystusa, postępowały zawsze jak dzieci światłości, a trwając w wierze, mogły wyjść na spotkanie przychodzącego Pana razem z wszystkimi Świętymi w niebie.