Parking przy cmentarzu w Klembowie

 

Zakończyliśmy procedurę związaną z wyborem wykonawcy do realizacji zadania
„Prace restauratorskie i budowlane przy zabytkowym cmentarzu parafii św. Klemensa Papieża i Męczennika w Klembowie”.

 

W dniu 25.06.2024, w obecności Pana Rafała Mathiaka – Wójta Gminy Klembów,
odbyło się podpisanie umowy pomiędzy:
wykonawcą Panem Damianem Prokopowiczem,
a proboszczem parafii w Klembowie Księdzem Sławomirem Kielczykiem.

Na realizację powyższego zadania otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 1 000 000,00 zł, z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
W ramach projektu zrealizowane zostaną niezbędne prace mające na celu
odnowienie i zabezpieczenie najbardziej zniszczonych fragmentów muru,
jak również budowa nowego parkingu.

Od dnia 08.07.204  zostanie wyłączona część terenu parkingu przy ul. Gen. Fr Żymirskiego.
Istnieje możliwość parkowania samochodów na terenie nowego cmentarza. 

Kwota inwestycji: 1 146 123,83 zł brutto.

Termin wykonania przedmiotu umowy: 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

 

  
W dniu 10.05.2024 ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
   Prace restauratorskie i budowlane przy zabytkowym cmentarzu parafii św. Klemensa Papieża i Męczennika w Klembowie

 

   Poniżej  istotne informacje dotyczące postępowania, które jest prowadzone na Platformie e-Zamówienia:
 
   1) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/
   2) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5cfaf29e-0ea4-11ef-b4f6-06f4b0c1d0b5
   3) Termin składania ofert: do dnia 27-05-2024 r. do godziny 10.00 
   4) Termin otwarcia ofert: w dniu 27-05-2024 r. o godzinie 11.00
 

   Postępowanie zostało również opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Klembowie
   (link: https://bip.klembow.pl/strona-3971-prace_restauratorskie_i_budowlane_przy.html)
.

 


Parafia uzyskała pozwolenie na budowę parkingu przy cmentarzu parafialnym.
Przewidziane jest utworzenie 75 miejsc parkingowych.

W najbliższych dniach spodziewane jest pozwolenie konserwatora zabytków na remont ogrodzenia kamiennego cmentarza. Po uzyskaniu kompletu dokumentów nastąpi przetarg na wykonanie prac.

Szacowany koszt inwestycji wynosi 1 200 000 zł. Są to środki pozyskane przez Urząd Gminy z Rządowego Funduszu Polski Ład. Koszt dokumentacji parkingu ponosi Parafia ze środków zbieranych podczas tegorocznej Kolędy: 50 000 zł.

Plan parkingu i pozwolenie na budowę /wydane w dniu 04.04.2024/ poniżej.